POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

1.1 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.2 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost 9b plus s.r.o. www.9b-plus.com , se sídlem Zábrdovická 801/11, 615 00 Brno, identifikační číslo: 06179061, TEL: +420 533 312 341. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty na mail : info@9b-plus.com

2. DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

OBECNÁ POUČENÍ K UPLATNĚNÍ REKLAMACE

K reklamovanému zboží doporučuje přiložit kopii dokladu o zakoupení či jiným vhodným způsobem doložit záruku zboží. K vyřízení reklamace dále doporučujeme řádně vyplnit formulář pro uplatnění reklamace.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li třicetidenní zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

VÝMĚNA ZBOŽÍ AŽ 120 DNÍ OD NÁKUPU

Zboží, které si u nás zakoupíte, můžete bez udání důvodu vyměnit do 120ti dnů od nákupu. Zboží musí být nepoužité, v původním obalu a bez jiného poškození. To platí jak u zboží zakoupeného přes náš e-shop, tak při osobním převzetí na naší provozovně.

Můžete si tak vyměnit nepadnoucí tričko, boty nebo nevhodný dárek až 4 měsíce po nákupu... Tuto naši nabídku můžete ocenit zvláště v období Vánoc.

Se zbožím je nutné doručit vyplněný formulář pro výměnu zboží ,kopii fakturu a balík zaslat na adresu provozovny:

9b plus, s.r.o. Zábrdovická 801/11 615 00 Brno

Před odesláním zboží nás kontaktujte abychom se domluvili na možnostech dopravyk nám na pobočku