WARUNKI HANDLOWE

od

9b plus, s.r.o

z siedzibą Zábrdovická 801/11, 615 00 Brno, Republika Czeska, numer idntyfikacyjny: 06179061, NIP: CZ06179061 ,

wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Brnie, dział C, wpis 100516,

sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.9b-plus.com

 • POSTANOWIENIA WSTĘPNE

   1. Niniejsze warunki handlowe (zwane dalej warunkami handlowymi) spółki handlowej 9b plus zoo, z siedzibą Zábrdovická 801/11, 615 00 Brno, numer identyfikacyjny: 06179061, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Brnie, Dział C, Wstawka 100516 zwany dalej „sprzedawcą”) regulują zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny (zwany dalej „Kodeksem cywilnym” ) wzajemne prawa i obowiązki kontrahentów powstałe w związku z zwaną dalej „Umową zakupu”) zawartą pomiędzy Sprzedawcą a inną osobą fizyczną (zwaną dalej „Kupującym”) za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę na stronie internetowej znajdującej się pod adresem internetowym www.9b-plus.com (zwanej dalej „stroną internetową”), za pośrednictwem interfejsu strony internetowej (zwanej dalej „interfejsem internetowym sklepu”) .
   2. Regulamin nie ma zastosowania w przypadku, gdy osobą, która zamierza nabyć towar od sprzedawcy jest osoba prawna lub osoba, która przy zamawianiu towaru działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach wykonywania samodzielnego zawodu.
   3. Postanowienia odbiegające od warunków handlowych można uzgodnić w umowie kupna. Odmienne postanowienia umowy kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami warunków handlowych.
   4. Postanowienia regulaminu stanowią integralną część umowy kupna. Umowa kupna i warunki handlowe są sporządzone w języku polskim. Umowę kupna można zawrzeć w języku polskim.
   5. Treść regulaminu może zostać zmieniona lub uzupełniona przez sprzedającego. Niniejsze postanowienie nie narusza praw i obowiązków powstałych w okresie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu.

 • KONTO UŻYTKOWNIKA

   1. Na podstawie rejestracji kupującego dokonanej na stronie internetowej kupujący może uzyskać dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Z poziomu interfejsu użytkownika kupujący może zamawiać towary (zwane dalej „kontem użytkownika”). Jeżeli interfejs internetowy sklepu na to pozwala, kupujący może zamawiać towary również bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego sklepu.
   2. Podczas rejestracji na stronie internetowej i zamawiania towarów kupujący jest zobowiązany do podania wszystkich danych w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji danych podanych w koncie użytkownika po każdej zmianie. Dane podane przez kupującego na koncie użytkownika oraz podczas zamawiania towaru sprzedający uważa za prawidłowe.
   3. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika.
   4. Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania na korzystanie z konta użytkownika przez osoby trzecie.
   5. Sprzedający może anulować konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący nie korzystał ze swojego konta użytkownika przez ponad 2 lata lub jeśli kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna (w tym warunki handlowe).
   6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne przez całą dobę, w szczególności w zakresie niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania sprzedawcy lub. niezbędną konserwację sprzętu i oprogramowania stron trzecich.

 • ZAWARCIE UMOWY ZAKUPU

   1. Wszelkie prezentacje towarów umieszczone w interfejsie internetowym sklepu mają charakter informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna tych towarów. Postanowienia § 1732 paragraf 2 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.
   2. Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów. Podane ceny towarów zawierają podatek od towarów i usług oraz wszelkie związane z tym opłaty. Ceny towarów obowiązują tak długo, jak są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Postanowienie to nie ogranicza możliwości zawarcia przez sprzedawcę umowy kupna na indywidualnie ustalonych warunkach.
   3. W interfejsie internetowym sklepu znajdują się również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru.
   4. W celu zamówienia towaru kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje o:
    • zamawiany towar (zamówiony towar jest „wkładany” przez kupującego do elektronicznego koszyka interfejsu internetowego sklepu),
    • sposób zapłaty ceny zakupu towaru, informację o wymaganym sposobie dostawy zamówionego towaru
    • informacje o kosztach związanych z dostawą towaru (zwanych dalej łącznie „zamówieniem”).
   5. Przed wysłaniem zamówienia do sprzedającego kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które kupujący wprowadził w zamówieniu, nawet w zakresie zdolności kupującego do wykrywania i korygowania błędów we wprowadzaniu danych do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedawcy, klikając przycisk „Zamów”. Dane podane w zamówieniu są uważane przez sprzedawcę za prawidłowe.
   6. Wysłanie zamówienia jest uważane za takie działanie kupującego, które niewątpliwie identyfikuje zamawiany towar, cenę kupna, osobę kupującego, sposób zapłaty ceny kupna i jest wiążącym projektem umowy kupna dla partie. Warunkiem ważności zamówienia jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych danych w formularzu zamówienia, zapoznanie się z niniejszymi warunkami handlowymi na stronie internetowej oraz potwierdzenie przez kupującego, że zapoznał się z niniejszymi warunkami handlowymi.
   7. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca potwierdzi to otrzymanie Kupującemu pocztą elektroniczną na adres e-mail Kupującego podany w interfejsie użytkownika lub w zamówieniu (zwany dalej „adresem e-mail Kupującego”)..
   8. Sprzedający ma zawsze prawo, w zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, cena zakupu, szacunkowe koszty wysyłki) poprosić kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie).
   9. Projekt umowy kupna w formie zamówienia jest ważny przez piętnaście dni.
   10. Stosunek umowny między sprzedającym a kupującym wynika z doręczenia przyjęcia zamówienia (akceptacji), które sprzedający przesyła kupującemu pocztą elektroniczną na adres e-mail kupującego.
   11. W przypadku, gdy którykolwiek z wymagań określonych w zamówieniu nie może zostać spełniony przez sprzedającego, prześle on kupującemu zmienioną ofertę na adres e-mail kupującego, podając możliwe warianty zamówienia i poprosi kupującego o opinię.
   12. Zmieniona oferta jest uważana za nowy projekt umowy kupna i w takim przypadku umowa kupna zostaje zawarta wyłącznie poprzez akceptację kupującego przez e-mail.
   13. Kupujący wyraża zgodę na korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy kupna. Koszty poniesione przez kupującego przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty połączeń telefonicznych) kupujący ponosi sam i nie różnią się one od kosztów stawki podstawowej.

 • CENA TOWARÓW I WARUNKI PŁATNOŚCI

   1. Cenę towaru oraz wszelkie koszty związane z dostawą towaru w ramach umowy kupna, kupujący może zapłacić sprzedającemu w następujący sposób:
    • gotówką w siedzibie sprzedającego pod adresem Zábrdovická 801/11, 61500 Brno - gotówką przy odbiorze w miejscu wskazanym przez kupującego w zamówieniu - przelewem bezgotówkowym na konto sprzedającego 2601704846/2010 CZK lub 2501704857/2010 na Fio Banka (dalej tylko „Konto Sprzedawcy”) – bezgotówkowa karta płatnicza za pośrednictwem systemu płatności GPwebpay
   2. Wraz z ceną zakupu kupujący jest zobowiązany zapłacić sprzedającemu koszty związane z pakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.
   3. Sprzedający nie wymaga od kupującego kaucji lub innej podobnej płatności. Nie narusza to postanowień art. 4.6 Warunków dotyczących obowiązku zapłaty ceny zakupu towaru z góry.
   4. W przypadku płatności gotówką lub płatności przy odbiorze cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w ciągu 7 dni od zawarcia umowy kupna.
   5. W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu towaru wraz ze zmiennym symbolem płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny kupna przez kupującego jest spełniony z chwilą zaksięgowania odpowiedniej kwoty na koncie sprzedającego.
   6. Sprzedający ma prawo, w szczególności w przypadku, gdy kupujący nie dostarczy dodatkowego potwierdzenia zamówienia (art. 3.8), zażądać zapłaty pełnej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do kupującego. Przepisów § 2119 ust. 1 Kodeksu Cywilnego nie stosuje się.
   7. Wszelkie rabaty od ceny towaru udzielone kupującemu przez sprzedającego nie mogą się ze sobą łączyć.
   8. Jeżeli jest to zwyczajowe w stosunkach handlowych lub jeżeli tak stanowią powszechnie obowiązujące przepisy prawa, sprzedający wystawi kupującemu dokument podatkowy - fakturę dotyczącą płatności dokonanych na podstawie umowy kupna. Sprzedający jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Dokument podatkowy – faktura zostanie wystawiony kupującemu przez sprzedającego po zapłaceniu ceny towaru i przesłany w formie elektronicznej na adres elektroniczny kupującego.
   9. Zgodnie z ustawą o ewidencji sprzedaży sprzedający jest zobowiązany do wystawienia kupującemu paragonu. Jednocześnie jest zobowiązany do zarejestrowania otrzymanego przychodu u administratora podatkowego online, a w przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin.

 • ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAKUPU

   1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu Cywilnego odstąpienie od umowy kupna nie jest możliwe:
    • przy dostawie towaru, który został zmodyfikowany zgodnie z życzeniem kupującego lub dla jego osoby
   2. Jeżeli nie jest to przypadek, o którym mowa w art. 5.1 lub inny przypadek, w którym nie można odstąpić od umowy kupna, kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna zgodnie z postanowieniami § 1829 ust. 1 Kodeksu Cywilnego Kodeksu, w terminie czternastu (14) dni od otrzymania towaru, a w przypadku, gdy przedmiotem umowy kupna jest kilka rodzajów towaru lub dostawa kilku części, termin ten biegnie od dnia otrzymania ostatniej dostawy towarów. Odstąpienie od umowy kupna musi zostać wysłane do sprzedającego w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim.
   3. Aby odstąpić od umowy kupna, kupujący może skorzystać z udostępnionego przez sprzedającego wzoru formularza, który jest dołączony do regulaminu. Odstąpienie od umowy kupna może zostać wysłane przez kupującego na adres siedziby lub siedziby sprzedającego. Do doręczania odstąpienia od umowy stosuje się postanowienia art. 11 niniejszego Regulaminu. Przedsiębiorca bez zbędnej zwłoki potwierdza konsumentowi w formie tekstowej swoją akceptację.
   4. W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z art. 5.2 warunków handlowych umowa kupna zostaje anulowana od początku. Towar musi zostać zwrócony sprzedającemu w terminie czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy sprzedającemu. W przypadku odstąpienia przez kupującego od umowy kupna, kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru sprzedającemu, nawet jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać zwrócony zwykłą pocztą.
   5. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z art. 5.2 Warunków, sprzedający zwróci środki otrzymane od kupującego w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy kupna przez kupującego, w taki sam sposób jak sprzedający otrzymał od kupującego. Sprzedający jest również uprawniony do zwrotu świadczenia zapewnionego przez kupującego przy zwrocie towaru do kupującego lub w inny sposób, jeżeli kupujący wyrazi na to zgodę i kupujący nie poniesie dodatkowych kosztów. Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu otrzymanych środków, zanim kupujący zwróci towar lub udowodni, że wysłał towar sprzedającemu.
   6. Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego potrącenia roszczenia o odszkodowanie za uszkodzenie towaru z roszczeniem kupującego o zwrot ceny zakupu.
   7. Dopóki towar nie zostanie przejęty przez kupującego, sprzedający ma prawo w każdej chwili odstąpić od umowy kupna. W takim przypadku sprzedający zwróci kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki, bezgotówkowo na konto wskazane przez kupującego.
   8. W przypadku przekazania kupującemu prezentu wraz z towarem, umowa prezentu między sprzedającym a kupującym zostaje zawarta pod warunkiem, że jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, umowa prezentu na taki prezent traci moc, a kupujący jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego prezentu.

 • TRANSPORT I DOSTAWA TOWARÓW

   1. Jeżeli środek transportu zostaje zakontraktowany na specjalne życzenie kupującego, to kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym środkiem transportu.
   2. Jeżeli sprzedający jest zobowiązany na mocy umowy kupna do dostarczenia towaru na miejsce wskazane przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do przejęcia towaru w momencie dostawy.
   3. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie kupującego konieczne jest wielokrotne dostarczenie towaru lub w inny sposób niż wskazany w zamówieniu, kupujący zobowiązany jest odpowiednio pokryć koszty związane z wielokrotnym dostarczeniem towaru. koszty związane z innym sposobem dostawy.
   4. Przy odbiorze towaru od przewoźnika kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia integralności opakowania towaru a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnione wejście do przesyłki, kupujący nie musi odbierać przesyłki od przewoźnika.

 • PRAWA Z NIEWŁAŚCIWEGO WYKONANIA

   1. Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące praw wynikających z nienależytego wykonania regulują odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy (w szczególności przepisy § 1914-1925, § 2099-2117 i § 2161-2174 kodeksu cywilnego).
   2. Sprzedający zapewnia kupującego, że towar jest wolny od wad. W szczególności sprzedawca zapewnia kupującego, że w momencie przejecia towar jest niewadliwy
    • towar posiada cechy uzgodnione przez strony, a w przypadku braku porozumienia ma cechy opisane lub oczekiwane przez kupującego lub producenta, biorąc pod uwagę charakter towaru i reklamę przez nich wykonaną,
    • towar nadaje się do celu wskazanego przez sprzedawcę lub do którego tego rodzaju towar jest zwykle używany,
    • towar odpowiada jakością lub wykonaniem uzgodnionej próbce lub wzorowi, jeżeli jakość lub wykonanie zostało ustalone według uzgodnionej próbki lub wzoru,
    • towary są w odpowiedniej ilości, miary lub wadze; i
    • towar spełnia wymagania przepisów prawa.
   3. Postanowienia nie mają zastosowania do towarów sprzedawanych po niższej cenie z powodu wady, dla której uzgodniono niższą cenę, do zużycia towarów spowodowanego ich normalnym użytkowaniem, do towarów używanych na wady odpowiadającej stopniowi użytkowania lub zużycia kupującego albo jeżeli wynika to z charakteru towaru.
   4. Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od odbioru, towar uważa się za wadliwy w momencie odbioru.
   5. Uprawnienia z tytułu wadliwego wykonania Kupujący realizuje pod adresem sprzedającego, jeżeli reklamacja jest możliwa co do asortymentu sprzedawanego towaru lub w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności.
   6. Termin rozpatrzenia reklamacji biegnie od momentu jej zgłoszenia. Za moment złożenia reklamacji uważa się, że wola konsumenta (wykonanie prawa z wadliwego wykonania) wykaże się sprzedawcy np. telefonicznie, mailowo, osobiście, nawet bez dostarczenia do sprzedawcy reklamowanego towaru przez konsument.
   7. Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedającego za wady mogą być uregulowane w postępowaniu reklamacyjnym sprzedającego.

 • INNE PRAWA I OBOWIĄZKI UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON

   1. Kupujący nabywa własność towaru, płacąc pełną cenę zakupu towaru
   2. Sprzedający w stosunku do kupującego nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu postanowień § 1826 ust. e) Kodeksu Cywilnego.
   3. Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, IČ: 000 20 869, adres internetowy http://www.adr.coi.cz, Email adr@coi.cz., odpowiada za sądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna.coi.cz
   4. Sprzedający jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Inspekcję zezwoleń handlowych przeprowadza właściwy urząd wydający zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie jego kompetencji. Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawuje nadzór nad obszarem ochrony danych osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa w ograniczonym zakresie nadzoruje przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.
   5. Kupujący niniejszym przejmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 par. 2 Kodeksu Cywilnego.

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

   1. Ochronę danych osobowych kupującego będącego osobą fizyczną zapewnia ustawa nr 101/2000 Dz.U. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.
   2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer identyfikacyjny, NIP, adres e-mail oraz numer telefonu. (zwane dalej łącznie „danymi osobowymi”).
   3. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy kupna oraz w celu prowadzenia konta użytkownika. O ile kupujący nie wybierze innej opcji, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego również w celu przesyłania kupującemu wiadomości informacyjnych i biznesowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w pełnym zakresie niniejszego artykułu nie jest warunkiem, który sam w sobie uniemożliwiałby zawarcie umowy kupna.
   4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do prawidłowego i zgodnego z prawdą podania swoich danych osobowych (podczas rejestracji, na swoim koncie użytkownika, przy składaniu zamówienia z interfejsu internetowego sklepu) oraz że jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania sprzedającego o zmianie jego danych osobowych.
   5. Sprzedawca może upoważnić osobę trzecią do przetwarzania danych osobowych kupującego jako podmiot przetwarzający. Poza osobami przewożącymi towary, dane osobowe nie będą przekazywane przez sprzedawcę osobom trzecim bez uprzedniej zgody kupującego.
   6. Dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany.
   7. Kupujący potwierdza, że ​​podane dane osobowe są zgodne z prawdą oraz że został poinformowany, że jest to dobrowolne podanie danych osobowych.
   8. W przypadku, gdy kupujący uważa, że ​​sprzedawca lub podmiot przetwarzający (art. 9 ust. 5) przetwarza jego dane osobowe, co jest sprzeczne z ochroną życia prywatnego i osobistego kupującego lub sprzeczne z prawem, zwłaszcza gdy dane osobowe są niedokładne w odniesieniu do celu ich przetwarzania może:
    • poprosić sprzedawcę lub przetwórcę o wyjaśnienie,
    • zażądać od sprzedawcy lub przetwórcy naprawienia powstałej w ten sposób sytuacji.
   9. Jeżeli kupujący zażąda informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, sprzedawca jest zobowiązany do udzielenia tych informacji. Sprzedawca ma prawo żądać rozsądnej zapłaty za udzielenie informacji zgodnie ze zdaniem poprzednim, nieprzekraczającej kosztów niezbędnych do udzielenia informacji.
   10. Zadowolenie z zakupu określamy za pomocą ankiet e-mailowych. Wysyłamy je do Ciebie za każdym razem, gdy kupujesz u nas, jeśli w rozumieniu § 7 ust. 3 ustawy nr 480/2004 Coll. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego, nie odmówisz ich wysłania. Przetwarzamy dane osobowe w celu przesłania ankiet na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, który polega na ustaleniu Twojego zadowolenia z dokonanych u nas zakupów. Korzystamy z procesora do wysyłania ankiet, oceny Państwa opinii oraz analizy naszej pozycji rynkowej, do którego możemy przekazać informacje o zakupionych towarach oraz Państwa adres e-mail. Twoje dane osobowe nie są przekazywane żadnej osobie trzeciej do jej własnych celów podczas wysyłania kwestionariuszy e-mail. W każdej chwili możesz sprzeciwić się wysyłaniu ankiet e-mailowych, odrzucając inne ankiety za pomocą linku w kwestionariuszu e-mailowym. W przypadku sprzeciwu nie prześlemy dalej ankiety.

 • WYSYŁANIE WIADOMOŚCI HANDLOWYCH I PRZECHOWYWANIE PLIKÓW COOKIES

   1. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z towarami, usługami lub działalnością sprzedającego na adres elektroniczny kupującego oraz wyraża zgodę na przesyłanie przez sprzedającego informacji handlowych na adres elektroniczny kupującego.
   2. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie na jego komputerze tzw. cookies. Jeżeli możliwe jest dokonanie zakupu na stronie internetowej i wypełnienie zobowiązań sprzedającego wynikających z umowy kupna bez przechowywania tzw. cookies na komputerze kupującego, kupujący może w każdej chwili cofnąć zgodę na podstawie zdania poprzedniego.

 • DOSTAWA

   1. Zawiadomienia dotyczące relacji między sprzedającym a kupującym, w szczególności dotyczące odstąpienia od umowy kupna, muszą być dostarczone pocztą w formie listu poleconego, chyba że umowa kupna stanowi inaczej. Zawiadomienia są dostarczane na odpowiedni adres kontaktowy drugiej strony i uważa się za otrzymane i skuteczne w momencie doręczenia pocztą, z wyjątkiem zawiadomienia o odstąpieniu złożonego przez kupującego, gdy odstąpienie staje się skuteczne, jeżeli zawiadomienie jest wysłane przez kupującego w terminie do odstąpienia od umowy.
   2. Za doręczone uważa się również zawiadomienie, którego przyjęcia odmówił adresat, a które nie zostało odebrane w okresie przechowywania lub które zostało zwrócone jako niemożliwe do doręczenia.
   3. Kontrahenci mogą kierować do siebie korespondencję zwykłą pocztą elektroniczną, na adres e-mail podany w koncie użytkownika kupującego lub wskazany przez kupującego w zamówieniu, ewent. na adres podany na stronie sprzedawcy.

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Jeżeli stosunek ustanowiony umową kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony zgadzają się, że stosunek ten podlega prawu czeskiemu. Nie narusza to praw konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów.
  2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem o znaczeniu jak najbardziej zbliżonym do postanowienia nieważnego. Nieważność lub bezskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. Zmiany i uzupełnienia umowy kupna lub warunków handlowych wymagają formy pisemnej.
  3. Umowa kupna, w tym warunki handlowe, jest archiwizowana przez sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.
  4. Wzór formularza odstąpienia od umowy kupna jest dołączony do regulaminu.
  5. Dane kontaktowe Sprzedawcy: adres dostawy Zábrdovická 801/11, 61500, Brno, Republika Czeska, e-mail address info@9b-plus.com, telefon +48 221 532 426

W Brnie w dniu 1/10/2017

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

 • POSTANOWIENIA PODSTAWOWE

   1. Administratorem danych osobowych na podstawie art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych(dalej „RODO”) IČ 06179061 z siedzibą w Zábrdovická 801/11 Brno (dalej: „Administrator”).
   2. Dane kontaktowe administratora to
    • adres: Zábrdovická 801/11, 61500, Brno, Republika Czeska
    • e-mail: info@9b-plus.com
    • telefon: +48 221 532 426
   3. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności poprzez powołanie się na konkretny identyfikator, taki jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator sieci lub co najmniej jeden konkretny element tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tej osoby fizycznej.
   4. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

 • ŹRÓDŁA I KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH I PROTOKOLARNYCH

   1. Administrator przetwarza dane osobowe, które mu przekazałeś lub dane osobowe, które administrator pozyskał na podstawie realizacji Twojego zamówienia.
   2. Administrator przetwarza Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania umowy.
   3. 9b plus. z oo przetwarza dane logowania dotyczące dostępu do serwisu www.9b-plus.com w celu usprawnienia obsługi klienta. Dane protokołu tzw. COOKIES (strona internetowa, z której odwiedzający odwiedził witrynę 9b plus, adres IP odwiedzającego, data wejścia i zapytanie klienta) są przetwarzane bez zgody osoby odwiedzającej witrynę. Pliki dziennika będą przechowywane przez 3 miesiące od wizyty na naszej stronie. Przetwarzanie tych danych dziennika będzie wykonywane przez 9b plus s.r.o. lub powierza to osobie trzeciej.

 • PODSTAWA PRAWNA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

   1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
    • wykonanie umowy pomiędzy Państwem a administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
    • prawnie uzasadniony interes administratora polegający na świadczeniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania wiadomości handlowych i newsletterów) na podstawie art. f) RODO
    • Twoja zgoda na przetwarzanie w celu zapewnienia marketingu bezpośredniego (w szczególności do wysyłania wiadomości biznesowych i biuletynów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a). a) RODO w związku z § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Dz.U. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego w przypadku, gdy żadne towary lub usługi nie zostały zamówione
   2. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
    • przetwarzanie Twojego zamówienia oraz korzystanie z praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Tobą a administratorem; przy składaniu zamówienia wymagane są dane osobowe, które są niezbędne do skutecznej realizacji zamówienia (imię i nazwisko, adres, kontakt), podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy lub wykonaj to przez administratora
     • wysyłanie wiadomości biznesowych i prowadzenie innych działań marketingowych
     • Administrator nie podejmuje automatycznej indywidualnej decyzji w rozumieniu art. 22 RODO.

 • OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

   1. Administrator przechowuje dane osobowe
    • przez czas niezbędny do wykonania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Państwem a administratorem oraz dochodzenia roszczeń wynikających z tych stosunków umownych (przez okres 5 lat od rozwiązania stosunku umownego).
   2. Po upływie okresu przechowywania administrator usuwa dane osobowe.

 • ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH (PODWYKONAWCY ADMINISTRATORA)

   1. Odbiorcami danych osobowych są osoby
    • zajmuje się dostawą towarów/usług/realizacją płatności na podstawie umowy
    • świadczenie usług e-sklepu 9b plus oraz innych usług związanych z prowadzeniem e-sklepu
    • świadczenie usług marketingowych
   2. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (kraju spoza UE) ani do organizacji międzynarodowej.

 • TWOJE PRAWA

   1. Na warunkach określonych w RODO masz
    • prawo dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO
    • prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO lub ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO
    • prawo do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO
    • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie art. 21 RODO
    • prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO
   2. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że ​​Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.

 • WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

   1. Administrator oświadcza, że ​​podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.
   2. Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia repozytoriów danych oraz repozytoriów danych osobowych w formie papierowej.
   3. Administrator oświadcza, że ​​dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby przez niego upoważnione.

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Przesyłając zamówienie z internetowego formularza zamówienia, potwierdzasz zapoznanie się z warunkami ochrony danych osobowych i ich pełną akceptację.
  2. Administrator jest uprawniony do zmiany niniejszych warunków. Nowa wersja niniejszego regulaminu zostanie opublikowana na jego stronie internetowej, a jednocześnie nowa wersja niniejszego regulaminu zostanie wysłana do Ciebie na adres e-mail, który podałeś administratorowi.
Niniejsze warunki wchodzą w życie 25 maja 2018 r.

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

 • PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

   1. Masz prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia następującego po dniu zawarcia umowy oraz w przypadku zawarcia umowy kupna, gdy Ty lub osoba trzecia (inna niż przewoźnik) nad towarem.
   2. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy kupna, musisz poinformować 9b plus s.r.o. o swoim odstąpieniu od tej umowy. www.9b-plus.com, z siedzibą Zábrdovická 801/11, 615 00 Brno, REGON: 06179061, TEL: +48 221 532 426. W celu odstąpienia od umowy można skorzystać z załączonego wzoru, ale nie jest twoją odpowiedzialnością.
   3. Do zachowania terminu odstąpienia od niniejszej umowy wystarczy wysłanie odstąpienia od umowy przed upływem odpowiedniego terminu na adres e-mail: info@9b-plus.com

 • KONSEKWENCJE WYCOFANIA

  1. Jeśli odstąpisz od umowy kupna, zwrócimy Ci bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu, wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy do Ciebie (z wyłączeniem dodatkowych kosztów poniesionych ze względu na wybrany przez Ciebie sposób dostawy, który różni się od najtańszego oferowanego przez nas standardowego sposobu dostawy). W celu zwrotu środków użyjemy tych samych środków płatności, których użyłeś do dokonania początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zaznaczysz inaczej. Płatność nie zostanie wysłana do Ciebie, dopóki nie otrzymamy zwróconego towaru.
  2. Kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru do sprzedawcy, nawet jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany zwykłą pocztą.
  3. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem obchodzenia się z towarem w sposób inny niż konieczny do zapoznania się z charakterem i właściwościami towaru, w tym z jego funkcjonalnością. Oryginalne opakowanie towaru nie może być uszkodzone. W przypadku uszkodzenia towaru lub oryginalnego opakowania, kwota podlegająca zwrotowi zostanie uwzględniona zgodnie z wyceną. (Dlatego zalecamy użycie innego pudełka, koperty lub folii do pakowania towaru.)

OGÓLNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA REKLAMACJI

Zaleca się dołączenie kopii dowodu zakupu do reklamowanego towaru lub udowodnienie gwarancji towaru w inny odpowiedni sposób. Zalecamy również prawidłowe wypełnienie formularza reklamacyjnego w celu rozpatrzenia reklamacji.

Jako konsument nie możesz dochodzić praw z wad, które sam spowodowałeś lub o których wiedziałeś w momencie zakupu. Podobnie za wady, za które jako sprzedawca i konsument zgodziliśmy się obniżyć cenę. Nie ponosimy również odpowiedzialności za normalne zużycie.

Reklamacje należy składać najpóźniej w ciągu 24 miesięcy. Reklamacje należy składać niezwłocznie, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wady i w efekcie odrzucić reklamację. Zgłaszając usterkę w odpowiednim czasie po jej wystąpieniu, możesz zapewnić, że reklamacja zostanie rozwiązana bez żadnych problemów.

Reklamacja zostanie rozpatrzona dopiero po naszym powiadomieniu. Jeśli upłynie 30-dniowy ustawowy termin, potraktuj to jako istotne naruszenie umowy i możesz odstąpić od umowy kupna.

WYMIANA TOWARU 14 DNI OD ZAKUPU

Zakupiony u nas towar możesz wymienić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zakupu. Towar musi być nieużywany, w oryginalnym opakowaniu i bez innych uszkodzeń. Dotyczy to zarówno towarów zakupionych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego, jak i odbioru osobistego w naszej siedzibie.

Po 14 dniach od zakupu możesz wymienić niepasującą koszulkę, buty lub nieodpowiedni prezent.

Wypełniony formularz wymiany towaru, kopię faktury oraz paczkę należy dostarczyć na adres placówki:

9b plus, s.r.o. Zábrdovicka 801/11, 615 00 Brno, Republika Czeska

Przed wysłaniem towaru skontaktuj się z nami w celu ustalenia opcji transportu do naszego oddziału.